Eng  

  關於本會


  協會背景      協會宗旨      組織架構      創會會長及榮譽會長      名譽會士      會士      會章


  協會宗旨


  1. 協助制定印刷行業的認可專業資格,並擴大其認受性至國內及海外地區

  2. 鼓勵持續進修、終身學習,協助提高印刷從業員的專業技術及管理水平

  3. 凝聚業界力量,擴大印刷從業員的人際網絡

  4. 協助業界取得更多外國印刷技術的新知識